Zapisz się online

Zadzwoń

+48 502 611 106

teamspartawaw@gmail.com

+48 502 611 106

teamspartawaw@gmail.com

Oferta na rok 2024 w przygotowaniu ...

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez

TEAM SPARTA ANDRZEJ CZERWONKA

 

 

DEFINICJE

 

Organizator – organizator imprez turystycznych, tj.:  FUNDACJA SPARTA, NIP 9512558253, KRS 0001010658, UL. CALOWA 17E/1, 02-995 WARSZAWA;

Impreza Turystyczna – co najmniej dwa rodzaje usług turystycznych połączonych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki szczegółowo określone w Ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361);

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową;

Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych zawarta między Klientem a Organizatorem; Oferta - określa ceny Imprezy i świadczenia nią objęte.

 

Administrator Danych Osobowych, FUNDACJA SPARTA, NIP 9512558253, KRS 0001010658, UL. CALOWA 17E/1, 02-995 WARSZAWA jako podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych Klienta.

 

 

I. Warunki uczestnictwa w Imprezach

 

1. Organizator posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 2140.

 

2. Organizator zobowiązuje się do realizacji Imprezy w sposób zgodny z Ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w Ofercie świadczeń.

 

3. Niniejsze warunki uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez Organizatora i Oferta stanowią integralną część umowy udziału w Imprezie.

 

4. O pierwszeństwie udziału w Imprezie decyduje termin wpłaty zaliczki. Ilość miejsc jest ograniczona.

 

 

II. Zawarcie umowy uczestnictwa

 

1. Zawarcie umowy o udział w Imprezie polega na złożeniu podpisu przez Klienta na przygotowanym przez Organizatora dokumencie Umowy (dokument taki zawiera specyfikację Imprezy zawartą przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym oraz szczegóły dotyczące organizowanej Imprezy. Zostaje on odesłany na wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub przekazany osobiście niezwłocznie po przekazaniu formularza zgłoszeniowego Organizatora) oraz wpłaceniu zaliczki zgodnie z postanowieniami warunków płatności.

 

2. Klient zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianie nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu email niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (m.in.: działanie siły wyższej, strajki, brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi, decyzje władz państwowych).

3. 1. Organizator, który przed rozpoczęciem Imprezy zmuszony jest z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, z zastrzeżeniem par.3 pkt. 4. wskazanego poniżej, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Fundacji Sparta o odwołaniu Imprezy poinformować Organizatora, czy: a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, albo b) odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

3.2. Jeżeli Klient, zgodnie z ust. 3.1. odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje Imprezę z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo według swojego wyboru: a) uczestniczyć w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie; b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

3 3.3. W wypadkach określonych w ust. 3.2 Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie Imprezy nastąpiło z powodu: a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a Organizator powiadomił o tym Klient na piśmie w uzgodnionym terminie; b) siły wyższej.

 

 

III. Warunki płatności

 

1. Klient zobowiązany jest wpłacić na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości 700 złotych w ciągu 7 dni od przekazania Organizatorowi formularza zgłoszeniowego.

 

2. Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy.

 

3. Organizator dopuszcza możliwość odstępstwa od tej zasady, wówczas w Umowie zostaną zawarte uzgodnione z Klienta terminy wpłat.

 

4. Cena Imprezy może ulec zmianie, jeżeli Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: a) wzrostu kosztów transportu; b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; c) wzrostu kursów walut.

 

5. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.

 

6. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt 5, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem Imprezy.

 

7. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Klienta, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

8. W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w Imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora z zastrzeżeniem pkt 5-7 oraz 9. Organizator ma prawo dokonać potrąceń poniesionych przez niego kosztów w związku z przygotowaniem Imprezy z kwotą uzyskaną od Klienta na poczet ceny Imprezy. Organizator dokonuje wówczas analizy wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z w/w odstąpieniem i przedstawia ją  na piśmie odstępującemu Klientowi. Zwrotu różnicy dokonuje się na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 

9. Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od udziału w Imprezie, stosownie do oferty ubezpieczycieli dostępnej u Organizatora lub niezależnie od niego w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie.

 

10. Miejscem płatności jest rachunek bankowy wskazany przez Organizatora tj.:

Konto PLN 60 1600 1462 1742 1141 8000 0001

 

 

IV. Prawa i obowiązki Klientów.

 

1. Klient ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych Ofertą, stanowiącą integralną część zawartej Umowy.

 

2. Klient uprawniony jest w czasie trwania Imprezy do korzystania z fachowej pomocy udzielanej przez opiekunów i instruktorów.

 

3. Niepełnoletni Klient zobowiązany jest: brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów, przestrzegać regulaminu ośrodka, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie pić alkoholu oraz utrzymywać pokoje w porządku i czystości. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach niepełnoletni Klient może zostać wydalony z Imprezy bez zwrotu opłaty za obóz na swój koszt.

 

4. Niepełnoletni Klient zobowiązany jest do posiadania: książeczki zdrowia, legitymacji szkolnej ważnych w okresie trwania Imprezy.

 

5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych dewizowych, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i krajach tranzytowych, docelowych.

 

6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

 

7. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego Klienta odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie ustawowi i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.

 

8. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechał nie można było przewidzieć ani uniknąć; c) siłą wyższą.

 

 

V. Reklamacje

 

Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu miesiąca od dnia zakończenia Imprezy. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja wraz z uzasadnieniem. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 30dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 10 dni od daty rezygnacji Klienta lub uznania reklamacji.

 

 

VI. Ochrona Danych Osobowych

 

1.Administratorem Danych Osobowych podawanych przez Klienta jest FUNDACJA SPARTA, UL. CALOWA 17E/1, 02-995 WARSZAWA,  adres email.: teamspartawaw@gmail.com

 

2. Dane Osobowe podawane przez Klienta przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

 

3. Podanie przez Klienta Danych Osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia Umowy na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą oraz realizacji tej Umowy a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie i realizację.

 

4. Dane Osobowe Klienta przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Imprezie: a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą oraz realizacji Umowy 6 b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), tj.: wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych; c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy; d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: marketingu bezpośredniego własnych usług; e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), tj.: marketingu, o ile osoba, której Dane Osobowe wyraziła na to zgodę.

 

5. Podane przez Klienta Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, w zależności od celu w jakim są przetwarzane: a) przez okres wykonania Umowy; b) przez okres wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, czy okres, w którym przepisy prawa Unii lub prawa krajowego nakazują przechowywanie Danych Osobowych; c) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy; d) do czasu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych, którą uprzednio wyraził.

 

6. Podane przez Klienta Dane Osobowe mogą być, jeżeli jest to niezbędne do wykonania usługi udostępniane innym podmiotom, takim jak upoważnieni pracownicy/współpracownicy Organizatora, przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe bądź innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

7. Dane Osobowe Klienta nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nieplanowane jest ich przekazanie poza ten obszar w przyszłości.

 

8. Podane przez Klienta szczególne Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj.:– osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;

 

9. Klient posiada prawo żądania dostępu do treści swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

 

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w celach marketingowych, jeżeli wyraził on zgodę na przetwarzanie Danych w tym celu.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez  Fundację Sparta mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 29 sierpnia 1997r o usługach turystycznych i inne odpowiednie.

 

2. Wszelkie spory prawne wynikające z zawartej Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Sparta Team Warszawa  |  2019. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Sparta Team Warszawa  |  2019. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

FUNDACJA SPARTA, NIP 9512558253, KRS 0001010658, UL. CALOWA 17E/1, 02-995 WARSZAWA  |  2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Wyjazdy:

Treningi:

Numer telefonu:

Wyślij
Wyślij
Dziękujemy! Wkrótce oddzwonimy!
Wpisz numer telefonu

Nuttige informatie

 

Naam:

Poolse Bouw-&Klusbedrijf

 

E-mail:

poolsebouwklusbedrijf@gmail.com

 

Telefoon:

+31 647 711943

 

Adres:

Blokkenweide 28, 4861 BN Chaam

 

KvK:

61594881

Laat hier je nummer achter - wij bellen u!

Nuttige informatie

 

Naam: Poolse Bouw-&Klusbedrijf

E-mail: poolsebouwklusbedrijf@gmail.com

Telefoon: +31 647 711943

Adres: Blokkenweide 28, 4861 BN Chaam

KvK: 61594881

Zostaw swój numer - oddzwonimy!

FUNDACJA SPARTA NIP 9512558253, KRS 0001010658, UL. CALOWA 17E/1, 02-995 WARSZAWA  |  2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Zainteresowaliśmy Cię?

 

Jeśli masz dodatkowe pytania - zadzwoń lub napisz:

Andrzej: +48 500 230 894

Edyta: +48 502 611 106

 

Adres e-mail: teamspartawaw@gmail.com

Zostaw swój numer - oddzwonimy!

Zainteresowaliśmy Cię?

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania - zadzwoń lub napisz:

Andrzej: +48 500 230 894

Edyta: +48 502 611 106

 

Adres e-mail: teamspartawaw@gmail.com

Podsumowanie sezonu  /  sezon letni 2019

Wyjazdy

Obozy letnie